Prejsť na obsah Grafická verzia

Proces registrácie na test kompatibility

Informácia k testovaniu kompatibility identifikačného zariadenia výcvikového vozidla, identifikačného zariadenia učebne a trenažéra a vlastného programového vybavenia autoškoly vyplývajúca z § 5a ods. 2 a ods. 10 zákona č. 93/2005 Z. z.

Podľa ustanovenia § 5a ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 93/2005 Z. z.“), identifikačné zariadenie výcvikového vozidla a identifikačné zariadenie učebne a trenažéra musí pred schválením prejsť testovaním kompatibility programového vybavenia zariadenia na komunikáciu s informačným systémom.

Rovnakým testovaním musí prejsť aj vlastné programové vybavenie autoškoly, ktoré musí byť kompatibilné na komunikáciu s informačným systémom, najmä na odosielanie záznamov do informačného systému v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom č. 93/2005 Z. z. a vyhláškou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Testovanie kompatibility vykonáva spoločnosť poverená prevádzkou informačného systému, ktorá o výsledku testovania vydá správu.

Náklady spojené s testovaním kompatibility identifikačných zariadení a vlastného programového vybavenia autoškoly, znáša podľa § 5a ods. 3 zákona č. 93/2005 Z. z. žiadateľ. 

 

Postup k testovaniu kompatibility:

1. Krok

Zaevidovanie žiadosti o testovanie kompatibility programového vybavenia zariadenia a vlastného programového vybavenia autoškoly na komunikáciu s informačným systémom JISCD.

 

Žiadosť musí obsahovať:

 1. identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu

  1. názov subjektu
  2. podnikateľská forma subjektu
  3. IČO  
  4. IČ DPH
  5. adresa sídla
  6. fakturačná adresa

 2. technické kontaktné údaje

  1. kontaktná adresa žiadateľa
  2. meno a priezvisko kontaktnej osoby
  3. telefónne číslo
  4. e-mailová adresa

 3. údaje o predmete žiadosti (jedna z možností Identifikačné zariadenie, GPS a identifikačné zariadenie, alebo Softvérové riešenie pre autoškolu). Podľa predmetu žiadosti sa uvádzajú nasledujúce údaje:

  1. identifikačné zariadenie výcvikového vozidla a identifikačné zariadenie učebne a trenažéra

   1. Názov zariadenia                 
   2. Typ identifikačného zariadenia (Magnetická karta, chipové karta, RFID karta, Dallas chip, iné nutné špecifikovať v texte
   3. Typ konektivity zariadenia (WiFi, Bluetooth, 3G/4G, iné (špecifikujte v texte)
   4. Výrobca zariadenia
   5. Dovozca
   6. Všeobecné informácie o zariadení - Základná informácia pre autoškoly o zariadení. Tento text bude po schválení zariadenia ministerstvom uverejnený na portály.
   7. Spôsob montáže, princíp fungovania, záručné podmienky - Základná informácia pre autoškoly o spôsobe montáže, princípe fungovania a záručných podmienkach. Tento text bude po schválení zariadenia ministerstvom uverejnený na portály.
   8. Internetová stránka produktu
   9. Technický popis pre účely testovania (nezverejňuje sa)
   10. Technický produktový list zariadenia – priložený súbor

  2. vlastné programové vybavenie autoškoly

   1. Názov zariadenia                 
   2. Podpora prenosu identít uchádzačov z identifikačných zariadení učební a trenažérov - keď áno, tak je treba uviesť  číslo rozhodnutia o schválení identifikačného zariadenia učebne a trenažéra
   3. Podpora prenosu údajov z identifikačných zariadení výcvikových vozidiel - keď áno, tak je treba uviesť  číslo rozhodnutia o schválení identifikačného zariadenia výcvikového vozidla
   4. Výrobca programového vybavenia
   5. Dovozca
   6. Všeobecné informácie o programovom vybavení - Základná informácia pre autoškoly o softvéry. Tento text bude po schválení zariadenia ministerstvom uverejnený na portály.
   7. Funkcionalita programového vybavenia - Vymenovanie funkcionality SW pre autoškoly o princípe fungovania, funkčných celkoch, štandardov, protokolov a aj záručných podmienkach. Tento text bude po schválení zariadenia ministerstvom uverejnený na portály.
   8. Internetová stránka produktu
   9. Technický popis pre účely testovania (nezverejňuje sa)
   10. Technický produktový list – priložený súbor, ktorý preukazuje splnenie podmienok podľa zákona 387/2015 z.z. §26 až §33 ako aj v prílohe č. 4 a 5 vyhlášky MDVRR SR č. 45/2016 Z. z. 

Po podaní žiadosti je žiadateľ kontaktovaný podporným tímom. Následne mu sú zaslané jeho autentifikačné údaje k testovacím rozhraniam, voči ktorým môže overovať svoje riešenie 30 dní.

 

2. Krok

Testovanie kompatibility

Tento proces trvá maximálne 30 dní, počas ktorých musí   žiadateľ úspešne zvládnuť  v rámci testu kompatibility zavolať a spracovať všetky testovacie scenáre aspoň raz, a na záver musí vo vyhradenom testovacom okne zvládnuť za 4 hodiny všetky predpísané testovacie scenáre bez jedinej chyby. O testovacie okno sa žiada samostatne, pričom v jednom cykle testovania kompatibility je zahrnutý jeden riadny a jeden opravný termín na testovacie okno.

Pri neúspešnom teste v testovacom okne, a alebo po 30 dňoch od podania žiadostí sa testovacie konto deaktivuje a je potrebné podať novú žiadosť.

 

3. Krok

Vydanie správy o výsledku testovania kompatibility identifikačného zariadenia alebo o  výsledku testovania kompatibility vlastného programového vybavenia autoškoly.

Dátum poslednej zmeny: 10.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016