Prejsť na obsah Grafická verzia

Opätovné schválenie jednotlivého vozidla

Vozidlo vyradené z evidencie vozidiel možno prevádzkovať v cestnej premávke len po jeho opätovnom schválení na prevádzku v cestnej premávke. 

Opätovne schváliť možno len vozidlo, ktoré

a) bolo schválené na prevádzku v cestnej premávke a

b)bolo prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike.

Opätovne schváliť nemožno vozidlo, ak

a) nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke,

b) schválenie na prevádzku v cestnej premávke bolo neplatné alebo bolo zrušené,

c) vozidlo malo byť zrecyklované,

d) vozidlo sa nezhodovalo so schváleným typom vozidla a táto nezhoda nebola odstránená,

e) na vozidle boli vykonané neoprávnené zásahy do vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky alebo vozidlo bolo dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou a tieto neoprávnené zásahy alebo dodatočné vybavenie vozidla neboli odstránené, 

f) na vozidle bola vykonaná prestavba, pri ktorej došlo k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN, alebo na vozidle bola vymenená karoséria, ktorá je podľa § 36 ods. 5 zákona č. 106/2018 Z. z. zakázaná, 

g) vozidlo nemá identifikačné číslo vozidla VIN, má pozmenené identifikačné číslo vozidla VIN, má neúplné alebo nečitateľné identifikačné číslo vozidla VIN alebo ho nemožno určiť; to neplatí, ak bolo vozidlu pridelené náhradné identifikačné číslo vozidla VIN, alebo 

h) na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil.

Prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce vozidlo opätovne prevádzkovať v cestnej premávke, je povinný požiadať schvaľovací orgán o opätovné schválenie jednotlivého vozidla.

 

Prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave je možné podať:

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať".

Dátum poslednej zmeny: 21.05.2018 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015