Prejsť na obsah Grafická verzia

O portáli

„Jednotný informačný systém v cestnej doprave – Elektronické služby v doprave (JISCD-ESD)“


Tento portál predstavuje verejne dostupnú časť systému JISCD-ESD, komplexného informačného systému, ktorý zabezpečuje efektívne riadenie, evidenciu a kontrolu výkonu štátnej správy na úseku dopravy, konkrétne v oblasti správy autoškôl, v oblasti správy technických služieb a v oblasti riadenia odborných spôsobilostí v cestnej doprave.

Občan, odborná verejnosť a ostatné zainteresované subjekty môžu prostredníctvom portálu a jeho elektronických formulárov pristupovať k digitálnym službám, ktoré im umožňujú využiť internetovú komunikáciu na vybavovanie agendy.

Portál je zameraný na informovanie a navigáciu občana v rôznych životných situáciách týkajúcich sa dopravy a prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách. Sprístupňuje služby digitálnej autoškoly, digitálneho vzdelávacieho, certifikačného systému v doprave a integrovaných technických služieb, ako aj súvisiace zoznamy a registre.

Súčasťou portálu sú elektronické podania a notifikácie, pre komunikáciu občana s príslušnými inštitúciami digitálnou formou.

 

Ambície systému JISCD-ESD

 • skvalitnenie všeobecných parametrov služieb pre občana:

  • zvýšenie dostupnosti služieb,
  • štandardizovanie procesov,
  • zjednodušenie a sprehľadnenie procesov,
  • prepojenie procesov s ostatnými agendami verejnej správy.

 • elektronizácia procesov a ich sprístupnenie občanom a podnikateľom prostredníctvom kvalitných elektronických služieb:

  • zavedenie možnosti podávať žiadosti a prijímať rozhodnutia a ďalšej interakcie v elektronickej forme,
  • zavedenie možnosti elektronického sledovania stavu, v akom sa nachádza vybraný proces.

 

Funkčné celky systému JISCD-ESD

Funkčný celok Digitálna autoškola vytvára jednotný prístupový bod pre všetky zainteresované subjekty, ktorými sú dopravné správne orgány, autoškoly, lektori autoškôl, uchádzači o vodičské oprávnenia a ďalšie subjekty. Toto prepojenie tvorí priestor pre odbúranie nadbytočnej administratívy, odstránenie duplicitných úkonov, zefektívnenie a zrýchlenie krokov potrebných k nadobudnutiu vodičského oprávnenia. Pozitívny vplyv tohto prepojenia tak pocítia nielen občania pri získavaní vodičských oprávnení, ale aj subjekty ktoré zabezpečujú výučbu a výcvik uchádzačov o vodičské oprávnenie (autoškoly) a v neposlednom rade aj orgány štátnej správy na úseky dopravy.

Funkčný celok Digitálne vzdelávanie a certifikácie slúži predovšetkým na správu a schvaľovanie školiacich materiálov, jednak pre organizácie poverené odbornou prípravou a tiež pre jednotlivcov, ktorí potrebujú získať odbornú spôsobilosť v cestne doprave. Systém tiež zaisťuje ucelený proces vzdelávania a preskúšania inštruktorov autoškôl. Pre občana či podnikateľa, ktorý má záujem získať odbornú kvalifikáciu v cestnej doprave tak systém bude predstavovať jednotný prístupový bod a centrum odborných informácií potrebných na vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti.

Funkčný celok Integrované technické služby zabezpečuje efektívnu komunikáciu medzi subjektmi zapojenými do kontroly technického stavu vozidiel (napr. typové schvaľovanie vozidla, povoľovanie výroby a schvaľovanie jednotlivo vyrobeného alebo dokončovaného vozidla, dovoz vozidla zo zahraničia, prestavba vozidla, technické kontrola vozidla, emisná kontrola vozidla, kontrola originality), skvalitňuje, zefektívňuje a zjednodušuje potrebné procesy a poskytuje orgánom štátnej správy nástroje na efektívnu kontrolu týchto služieb.

Dátum poslednej zmeny: 07.02.2020 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015