Prejsť na obsah Grafická verzia

Zákon č. 56/2012 Z. z. – odborná spôsobilosť vodiča vozidla taxislužby:

Podľa §  28 zákona č. 56/2012 Z. z. sa vodičom vozidla taxislužby môže stať len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby (ďalej len „preukaz vodiča“). Vodič vozidla taxislužby musí byť v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi taxislužby po ustanovený týždenný pracovný čas alebo prevádzkovať taxislužbu ako samostatne zárobkovo činná osoba.

 

Preukaz vodiča možno vydať tomu, kto:

 1. je najmenej tri roky držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby,
 2. má najmenej 21 rokov,
 3. je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 4. je bezúhonný,
 5. je odborne spôsobilý. 

 

Odborná spôsobilosť vodiča vozidla taxislužby sa získava skúškou pred skúšobnou komisiou a osvedčuje sa vydaním preukazu vodiča.

Podľa § 8 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z., sa skúškou na získanie odbornej spôsobilosti vodiča vozidla taxislužby preukazuje (obsah skúšky tvorí):

 1. schopnosť zaistiť bezpečnosť a pohodlie cestujúcich,
 2. poznanie práv a povinností cestujúcich, ako aj práv a povinností vodiča,
 3. schopnosť zaistiť bezpečné uloženie batožiny a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci pre vodičov s vodičským oprávnením skupiny B,
 4. poznanie dokumentov týkajúcich sa vozidla a cestujúcich, ktoré sa vyžadujú v taxislužbe,
 5. rozvíjanie schopnosti predvídať a chrániť s ohľadom na riziká cestnej dopravy a pracovné úrazy najmä

  1. schopnosť predchádzať a zabraňovať kriminalite a pašovaniu ilegálnych prisťahovalcov,
  2. schopnosť predchádzať poškodeniu zdravia,
  3. uvedomenie si významu dobrého fyzického a duševného stavu,
  4. schopnosť správne posúdiť situáciu pri dopravných nehodách a iných núdzových situáciách,

 6. schopnosť správať sa tak, aby sa posilnil imidž prevádzkovateľa taxislužby,
 7. znalosť cestnej siete, ulíc v mieste pôsobenia a historických pamätihodností,
 8. schopnosť ovládať taxameter.

Učebné materiály ku skúške na získanie odbornej spôsobilosti vodiča vozidla taxislužby, sú komerčne dostupné (v predaji) na trhu.

Dátum poslednej zmeny: 02.11.2017 | Dátum zverejnenia: 27.10.2017