Prejsť na obsah Grafická verzia

Zákon č. 56/2012 Z. z. – odborná spôsobilosť na vykonávanie taxislužby:

Obsah skúšky na získanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe

 

A.  Občianske právo

 1. Poznať hlavné typy zmlúv používaných v cestnej doprave a práva a povinnosti, ktoré na ich základe vznikajú,
 2. byť schopný dohodnúť prepravnú zmluvu v súlade s právnymi predpismi, najmä so zreteľom na prepravné podmienky,
 3. byť schopný zvážiť nárok zákazníka týkajúci sa kompenzácie za poranenie cestujúcich alebo poškodenie ich batožiny pri nehode počas prepravy alebo kompenzácie za škodu vzniknutú meškaním a vedieť, ako taký nárok ovplyvní jeho zmluvné ručenie.

 

B.  Pracovné právo

Právne predpisy upravujúce pracovné zmluvy rôznych kategórií zamestnancov v podnikoch taxislužby (formy zmlúv, záväzky zmluvných strán, pracovné podmienky a pracovný čas, platená dovolenka, mzda, porušenie zmluvy atď.).

 

C.  Daňové právo

Právne predpisy:

 1. o dani z pridanej hodnoty uplatňovanej na výkony taxislužby,
 2. o dani z motorových vozidiel,
 3. o dani z príjmu.

 

D.  Obchodné a finančné riadenie podniku

 1. Poznať právne predpisy a postupy týkajúce sa používania šekov, zmeniek, vlastných zmeniek, kreditných kariet a iných nástrojov a metód platenia,
 2. poznať rôzne formy úveru (bankový úver, kaucie, lízing, nájom atď.) a náklady a záväzky, ktoré z nich vyplývajú,
 3. byť schopný rozumieť účtovnej závierke a jej súčastiam (súvaha a výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a vý- davkoch a výkaz o majetku a záväzkoch),
 4. byť schopný posúdiť ziskovosť podniku a jeho finančné postavenie, najmä na základe finančných údajov,
 5. byť schopný vypracovať rozpočet,
 6. poznať položky podnikových nákladov alebo výdavkov (fixné a variabilné náklady alebo výdavky, prevádzkový kapitál, odpisy atď.) a byť schopný kalkulovať náklady na vozidlo, kilometer, jazdu,
 7. poznať rôzne druhy poistenia týkajúceho sa cestnej dopravy (povinné poistenie, poistenie proti nehodám, poraneniu, životné poistenie, poistenie batožiny) a záruky a povinnosti z nich vyplývajúce,
 8. poznať aplikácie prenosu elektronických údajov v taxislužbe, 9. byť schopný používať predpisy týkajúce sa cestovného, 10. byť schopný používať predpisy fakturovania služieb.

 

E.  Prístup na trh

 1. Poznať predpisy týkajúce sa podnikania v cestnej doprave, kontroly a sankcií,
 2. poznať rôzne dokumenty týkajúce sa vykazovania výkonov cestnej dopravy a byť schopný zavádzať kontrolné postupy zabezpečujúce prítomnosť dokumentov týkajúcich sa každej prepravy, najmä tých, ktoré sa vzťahujú na vozidlo, vodiča a batožinu vo vozidle a v podniku.

 

F.  Technické normy a aspekty prevádzky

 1. Poznať predpisy týkajúce sa hmotností a rozmerov vozidiel a postupy, ktoré sa musia dodržať v prípade odlišných nákladov, ktoré tvoria výnimku z týchto predpisov,
 2. byť schopný vybrať si vozidlá a komponenty (podvozok, motor, prevodový systém, brzdový systém atď.) podľa potrieb podniku,
 3. poznať formality týkajúce sa typového schvaľovania, evidencie, technických kontrol a emisných kontrol týchto vozidiel,
 4. poznať, aké opatrenia sa musia prijať na zníženie hluku a škodlivín znečisťujúcich ovzdušie produkovaných výfukovými emisiami motorového vozidla,
 5. byť schopný vypracovať plány periodickej údržby vozidiel a ich vybavenia,
 6. poznať taxameter ako určené meradlo a povinnosti súvisia

 

G.  Bezpečnosť cestnej dopravy

 1. Poznať, aká kvalifikácia sa vyžaduje pre vodičov (vodičský preukaz, osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti, osvedčenie o odbornej spôsobilosti atď.),
 2. byť schopný prijať opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie dodržiavania pravidiel premávky, zákazov a obmedzení zo strany vodičov (limity rýchlostí, prednosti v jazde, zastávky a parkovanie, používanie svetiel, dopravné značenie atď.),
 3. byť schopný vypracovať pre vodičov pokyny na overenie ich zhody s bezpečnostnými požiadavkami týkajúcimi sa stavu vozidiel, ich vybavenia, ako aj prijatých preventívnych opatrení,
 4. byť schopný stanoviť postupy, ktoré sa musia dodržať v prípade nehôd, a implementovať vhodné postupy prevencie proti opakovaniu vážnych dopravných priestupkov,
 5. mať základné znalosti o cestnej sieti a uliciach v mieste pôsobenia.
Dátum poslednej zmeny: 16.01.2018 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015